A A A

OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.


Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna na terenie całego kraju oraz za granicą za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub związanych z posiadaniem mienia.