A A A

Podróż

Koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

 

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia za granicą i w kraju.

 

Ubezpieczenie bagażu

W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęty jest bagaż od szkód powstałych wskutek utraty, uszkodzenia oraz opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego


Koszty rezygnacji lub przerwania podróży

To ubezpieczenie zapewni Ci zwrot kosztów poniesionych w związku z rezygnacją z podróży lub zapewni wcześniejszy powrót do kraju spowodowany zdarzeniem losowym

np. śmiercią lub nagłym zachorowaniem najbliższego krewnego.